Zittinguitslag
Zitting: Bridgeclub Steeds Verder-2019-2020 , zitting 1
Datum: dinsdag 10 maart 2020
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A13 A13 Wim Snoodijk & Ronald Schuitema 224 66,67   24
  2 A7 A7 Frans Swinkels & Ton Tenholter 208 61,90   24
  3 A16 A16 Mieke Asselman & Leo Asselman 196 58,33   24
  4 A9 A9 Ineke Rotteveel & Shadi Ajallouian 195 58,04   24
  5 A4 A4 Yvonne Euser & Inge van der Pol 190 56,55   24
  6 A11 A11 Fred van der Linden & Thea van der Linden 169 50,30   24
  7 A12 A12 Helen Speicher & Gerry Hendriks 167 49,70   24
  8 A8 A8 Willeke Nieuwveld & Paula Valk 166 49,40   24
  9 A5 A5 Paula Hagenbeek & Rein Visser 158 47,02   24
 10 A1 A1 Astrid v. Adelberg & Piet Slootweg 157 46,73   24
(11) A15 A15 Nita van Vliet & Ton van Blokland 151 44,94   24
(11) A14 A14 Marion Terburg & Jose Versluijs 151 44,94   24
 13 A2 A2 Ronald Barend & Joke Barend 147 43,75   24
 14 A6 A6 Marijke Liefkens & Andrea v.d. Zon 143 42,56   24
 15 A3 A3 Lida v.d. Berg & Irene van Zwol 134 39,88   24
 16
A10 A10 Ria Simons & Annette Zegeling 132 39,29   24
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B8 B8 Shirley Oostburg & Wilma Ruigrok 190 65,97   24
  2 B4 B4 Jopie de Groot & Jeanine van der Voort 163 56,60   24
  3 B6 B6 Henny Kreukniet & Truus Folst 162 56,25   24
  4 B1 B1 Anneke Batelaan & Tineke de Broekert 153 53,13   24
  5 B2 B2 Els v. Bilsen & Bernard v. Bilsen 146 50,69   24
  6 B7 B7 Ed Förster & Dick Dinsbach 144 50,00   24
(7) B13 B13 Bessel Offringa & Wil Louis 143 49,65   24
(7) B9 B9 Alex Smits & Therese v. Betten 143 49,65   24
(7) B3 B3 Greetje van Daalen & Joke Brussee 143 49,65   24
 10 B10 B10 Ria Swinkels & Marijke Gelauff 136 47,22   24
(11) B5 B5 Wil Holleboom & Dick v. Balen 131 45,49   24
(11) B14 B14 Jose van Leeuwen & Piet van Leeuwen 131 45,49   24
 13 B12 B12 Toos Wenniger & Ada Nijhof 125 43,40   24
 14
B11 B11 Phil Waasdorp & Lenie Scholten 106 36,81   24
Bridge-It © Bridge Systems BV dinsdag 10 maart 2020 21:01
Licentiehouder: Bridgeclub Steeds Verder (21071) Pagina 1 van 1