Nieuws

 

15 januari 2019

 

Hallo Bridgevrienden,

 

Het was een gezellige middag.

 

Er is een kaart rond gegaan op initiatief van Frans Swinkels en Nico

Vreeburg voor Charles Heijdra met een smeekbede om terug te komen op zijn

besluit de club te verlaten. Alle leden van deze middag hebben de kaart getekend.

Laten we hopen dat hij zich bedenkt , want hij heeft zeer veel voor de club

gedaan waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.

 

Er is ook goed nieuws gekomen van Yvonne Beijersbergen en we hopen dan ook

dat zij na de vakantie in Bali weer komt bridgen.

 

Op naar de laatste zitting van deze ronde wat promotie en degradatie inhoud.

 

Tot dinsdag.

Met vriendelijke groeten,

 

Toos Wenniger

 

 

8 januari 2019

 

Hallo beste bridgevrienden,

 

De eerste zitting in het nieuwe jaar is gespeeld.

Het was de vierde zitting van de derde ronde.

Nog twee zittingen om uw score omhoog te werken.

Nadat iedereen elkaar de goede wensen voor het nieuwe jaar had toegewenst

konden we beginnen.

 

Het voorstel van Ton Tenholter om de contributie van Jacques Koot te

schenken aan het KWF fonds is door iedereen gesteund.

Dit is inmiddels gebeurd.

 

Ik wens iedereen een goede week toe en tot dinsdag.

Met vriendelijke groeten,

 

Toos Wenniger

 

 

18 december 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

We begonnen deze middag met een ogenblik stilte naar aanleiding van het overlijden van Jacques Koot.

Hij was lang lid van Steeds Verder waarin hij zich verdienstelijk heeft gemaakt als bestuurslid.

We zullen hem missen.

 

 

De middag had toch een kerstsfeer met een uitgebreide tafel met een kleinigheidje voor iedereen.

Plantjes en bollen zijn gedoneerd door de Driesprong.

Er waren hapjes en croquetten tussen door.

Een half uur pauze is ingelast voor een toost op het nieuwe jaar.

Al met al een gezellige middag.

 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen toe en een Goed 2019.

Tot in het nieuwe jaar,

 

Groeten,

Toos Wenniger

 

 

11 december 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

De 2e zitting is gespeeld.

Bij de combitafel is een fout gemaakt.

Na de eerste ronde hebben de paren in de tweede ronde de spellen weer geschud.

Hierdoor heb ik een arbitrale verandering toegepast waardoor de paren in de

eerste ronde niet gedupeerd worden.

De behaalde percentages zijn daardoor veranderd ten opzichte van de eerste

totale uitslag.

Volgende week zal ik het toelichten.

 

De middag is verder goed verlopen.

De zieke boeg wens ik weer veel sterkte toe.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger

 

 

4 december 2018

 

Beste Bridgevrienden,

 

Het was een volle maar zeer gezellige middag.

De uitgestelde prijs uitreiking van verleden week is gedaan.

Charles Heijdra wordt bedankt voor de versiering van de zaal en de lekkere drankjes.

De bitterballen waren een lekkere bijkomstigheid.

Er waren ook prijzen naar aanleiding van de komende Sinterklaas avond.

 

Ik wens de zieke boeg veel sterkte toe voor de komende tijd.

 

Tot de volgende week, groeten

Toos Wenniger

 

 

27 november 2018

 

Aanvulling promotie en degradatie na afloop van ronde 2.

 

De volgende paren zijn gedegradeerd uit de A-lijn:

Wil Holleboom en Dick van Balen,

Wim Snoodijk en Ronald Schuitema,

Truus Folst en Charles

 

De volgende paren zijn gepromoveerd uit de B-lijn naar de A-lijn:

Ria en Theo den Elzen,

Taeke en Henny Takema , 

Jacques Koot en Alex Smits,

Jopie de Groot en Janine van der Voort.

 

Er promoveert een paar extra omdat de de B-lijn te vol wordt.

 

 

=====

 

 

Aanvulling verslag van de ALV.

 

Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) Bridgeclub Steeds Verder dd. 25-09-2018

 

1.    De voorzitter (Vz) Ton Tenholter opent de vergadering om 12.45h en heet de aanwezigen welkom. Het bestuur bestaande uit Ton Tenholter (Vz), Toos Wenniger (Secretaris), Bernard van Bilsen (Penningmeester) en Charles Heydra (lid) is voltallig aanwezig.  Er zijn ca. 60 personen in de zaal, waarvan 54 de ledenpresentielijst hebben getekend.

 

2.    De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld m.d.v. dat de Vz gebruik wil maken van de gelegenheid om nog een tweetal prijzen betreffende het vorige seizoen uit te reiken.

 

3.    Er zijn geen ingekomen stukken die behandeling door de ALV behoeven. Wel zijn ontvangen de verklaringen voor toestemming aangaande de privacywet.

 

4.    De notulen van de ALV van 26-09-2017 worden goedgekeurd.

 

5.    De jaarverslagen van het Secretariaat en de Technische Commissie (TC) worden goedgekeurd, nadat de Vz beide achtereenvolgend heeft voorgelezen.

 

6.    Het financi‘le overzicht van het seizoen 2017-2018 toont een groter overschot dan verwacht door extra sponsoring. De penningmeester deelt verder mede dat de aanwas van nieuwe leden wat meer ruimte voor de begroting 2018-2019 biedt.

 

Ria de Groot doet verslag van de kascontrole uitgevoerd door haar en Ronald Barend. Zij geeft de penningmeester een compliment voor de keurige wijze waarop hij de enorme hoeveelheid werk heeft verzet. Het verslag van de kascommissie is positief. De kascommissie adviseert de vergadering de boekhouding goed te keuren en het bestuur en de penningmeester te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.

 

7.    De Vz stelt voor de contributie voor het seizoen 2018-2019 weer terug te brengen naar Ű60,00. Dit is mogelijk, zo zegt hij, door de recente groei van de club met ca. twaalf leden en de gezonde financi‘le situatie die de club de afgelopen periode heeft gecre‘erd. De leden steunen het voorstel en de Vz verzoekt een ieder de contributie z.s.m. te storten op de girorekening van Steeds Verder.

 

8.    Voor het bestuur wordt als voorzitter herkozen Ton Tenholter en als Secretaris Toos Wenniger. Beiden voor een periode van twee jaar.

 

De vergadering stemt tevens in met de benoeming van Ronald Barend als vijfde lid van het bestuur. Deze functie was tot op dat moment vacant. Ook deze benoeming is voor een periode van twee jaar.

 

Als lid van de TC wordt gekozen Ronald Barend. Hij zal Toos Wenniger, de voorzitter van de TC, de vereiste support gaan verlenen.

 

9.    Als leden van de kascommissie 2018-2019 worden gekozen Ria de Groot en Frits Spaans. Bessel Offringa heeft zich beschikbaar gesteld als reserve lid.

 

10.  Ria Swinkels heeft zich desgevraagd herkiesbaar gesteld voor de commissie Lief en Leed. Zij heeft de bridgeclub het afgelopen seizoen op prima wijze vertegenwoordigd, waarvoor de vergadering veel waardering heeft. Op de vraag van de Vz of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn, deelt Ria mede dat Yvonne voorlopig niet aan de competitie zal deelnemen.

 

11.  Voor de privacywet zijn toestemmings verklaringen uitgedeeld. Het resultaat is dat iedereen akkoord gaat.

 

Drie leden hebben een beperking aangegeven in verband met de publicatie van fotoŐs. Daar zal in de toekomst rekening mee worden gehouden.

 

12.  Er was niemand voor de rondvraag.

 

13. Ton Tenholter sluit de vergadering om 13.05h en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.

 

 

=====

 

 

Beste Bridgevrienden,

 

Eindelijk staat de uitslag dan op de site.

Door een onbekende oorzaak is er een fout geslopen in het doorgeven van de

uitslagen van sommige spellen. Ik heb dat zo goed als mogelijk hersteld.

Echter bij drie spellen is dit niet gelukt.

Daarom hebben jullie de uitslag nogmaals gekregen na de herstelling.

NB!!!

 

Kijk op de site om te controleren wie er dienst heeft voor de tafels en

bridgeboxen.

 

Regel vooraf zelf een vervanger of bel Charles Heijdra.

 

Fijn weekend allemaal,

Toos Wenniger

 

 

20 november 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

We hadden vandaag een gezellige en volle zaal met 18 paren in de A-lijn en 16 paren

in de B-lijn.

 

Toos wees in haar welkomstwoord op het grote aantal aanwezigen en verzocht eenieder

om de gesprekken niet te luid te voeren. Het was evenwel zo gezellig dat

velen dit regelmatig vergaten en er diverse malen een klap op de bel moest worden

gegeven om het weer wat rustiger te krijgen. Maar al met al hebben we toch goed

kunnen bridgen.

 

Bessel Offringa en Jose Carpay moesten verstek laten gaan. Zij moeten het beiden even

rustig aan doen, maar hopen binnenkort weer aanwezig te kunnen zijn.

 

Als eerste zijn ge‘indigd in de A-lijn Yvonne Euser & Inge van der Pol met een score

van 66,15%, in de B-lijn was dit het echtpaar Theo & Ria den Elzen met een score

van 69,64%. Proficiat.

 

Alle scores zijn verwerkt in de slem- en parencompetitie. Zoals het bestuur heeft

laten weten spelen we hiernaast tevens een individuele competitie en ook deze

competitie is helemaal bijgewerkt.

De actuele stand van elk van deze competities is vandaag op de website geplaatst en dit

zal vanaf nu wekelijks geschieden.

 

Volgende week spelen we de laatste zitting van deze ronde en volgt de promotie  en

degradatie.

 

Tot de volgende week.

Ronald Barend 

 

 

 

Mededeling van het bestuur d.d. 13 nov 2018

 

 

Onze bridgeclub kent op dit moment twee jaarcompetities t.w. een slemcompetitie en een

parencompetitie. Het bestuur heeft deze competities recentelijk op hun bruikbaarheid beoordeeld

en daarbij geconstateerd dat de parencompetitie iets onrechtvaardigs heeft. Deze onrechtvaardigheid

maakt het naar de mening van het bestuur wenselijk het competitiepakket aan te passen.

Deze aanpassing van het pakket zal onderstaand nader worden toegelicht.

 

De slemcompetitie is een individuele competitie waarbij iedere speler punten krijgt voor het

spelen van een slemcontract. Het aantal punten is afhankelijk van het contract alsmede van de down-

en overslagen. De wijze waarop de punten worden toegekend staat vermeld op de website.

De competitie maakt geen onderscheid tussen de A-lijn en de B-lijn en kent derhalve ŽŽn winnaar.

Winnaar is de speler die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft behaald.

Deze competitie voldoet aan de verwachtingen en behoeft geen wijziging.

 

De parencompetitie is gebaseerd op de scores die de paren op de zittingsmiddagen behalen.

Bij het berekenen van deze scores wordt een aantal regels toegepast waaronder de invallersregel

van 55/45% en de afwezigheidsregel van 50/45/40/0%.

De competitie maakt onderscheid tussen de A-lijn en de B-lijn waardoor er aan het eind van het seizoen in elke lijn een winnaar is. Winnaar in een lijn is het paar dat tenminste vier ronden in die lijn heeft  gespeeld en daarbij de hoogste gemiddelde score heeft behaald.

 

Bij paren die gedurende een seizoen zowel in de A-lijn (promotie) als in de B-lijn (degradatie) spelen,

doet zich iets bijzonders voor. Zij nemen namelijk ongevraagd deel aan de competitie in de A-lijn Źn

de B-lijn. Deze paren blijken in de praktijk nagenoeg geen kans te hebben als winnaar in een lijn te

eindigen en krijgen in het eindklassement veelal ook niet de plaats die overeenkomt met hun speelniveau.

Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De betreffende paren voldoen vaak niet aan de voorwaarde tenminste vier ronden in een lijn spelen, zij krijgen bij promotie niet de gelegenheid hun bereikte plaats in de B-lijn te verdedigen en behalen in de A-lijn meestal lagere scores.

Het parenklassement van het afgelopen seizoen laat zien dat circa tien paren hiervan min of meer de dupe zijn geweest.

 

Een afdoende oplossing hiervoor is naar de mening van het bestuur niet te vinden in een aanpassing

van de huidige parencompetitie. Deze zal dan ook ongewijzigd worden gehandhaafd. Het bestuur ziet

meer in het toevoegen van een nieuwe individuele jaarcompetitie die een ieder gelijke kansen biedt.

De opzet van deze competitie is nagenoeg dezelfde als die van de parencompetitie. Het verschil

bestaat hierin dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de A-lijn en de B-lijn en een speler bij

afwezigheid niet de 50/45/40/0% regel volgt maar direct een 0% score (=0 punten) krijgt.

Winnaar is de speler die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft behaald ongeacht de

lijn(en) waarin is gespeeld en ongeacht het aantal ronden.

 

Het aangepaste competitiepakket omvat derhalve de bestaande slem- en parencompetitie aangevuld

met een nieuwe individuele competitie. Dit pakket zal met terugwerkende kracht worden gespeeld

vanaf het begin van het huidige seizoen en zal na afloop van het seizoen worden ge‘valueerd.

 

 

Ton Tenholter

Voorzitter

 

 

13 november 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

We hadden vandaag een gezellige middag met 8 tafels in de A-lijn en 7 tafels in de B-lijn.

Een stilzit in de A-lijn was niet te voorkomen.

 

Ton deelde in zijn welkomstwoord mede, dat 8 leden hun contributie voor dit seizoen 

nog niet hebben voldaan. Het verzoek is dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

 

In de A-lijn zijn als eerste ge‘indigd Truus Folst & Charles Heijdra met een score van 61,31%

en in de B-lijn Marion Terburg & Jose Versluijs met een score van 64,24%. Beide paren proficiat.

 

Alle resultaten inbegrepen die van de slems worden verwerkt in de bestaande 

paren- en slemcompetitie. Een actuele overzicht van het competitiepakket zal binnenkort 

op de website worden geplaatst.

 

Tot de volgende week.

Ronald Barend

 

 

6 november 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

We hadden vandaag een rustige zitting met 13 paren in de A-lijn en 15 paren in de B-lijn.

 

Ton dankte namens Jacques Koot iedereen voor de bloemen die hij van Steeds Verder heeft ontvangen.

Jacques hoopt de volgende competitieronde weer aanwezig te zijn.

 

Als eerste zijn ge‘indigd in de A-lijn Helen Speicher & Gerrie Hendriks met een score van 60,83%

en in de B-lijn Paula Hagenbeek & Rein Visser met een score van 59,03%.

 

Tot de volgende week.

Ronald Barend

 

 

30 oktober 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

Er waren deze middag gelukkig beduidend minder afmeldingen dan de vorige week.

We hadden in de A-lijn 8 tafels (17 paren) en in de B-lijn 7 tafels (15 paren). Een combitafel

voorkwam een stilzit in de beide lijnen.

 

Er waren naar verluidt weer leuke spellen, waarvan een aantal met een bijzondere verdeling. 

Zo is er in totaal 19 maal slem geboden, maar is het in slechts 3 gevallen gelukt  het contract

al dan niet met een overslag ook werkelijk te maken.

 

Als eerste zijn ge‘indigd in de A-lijn Yvonne Euser & Inge van der Pol met een score van 69,05%

en in de B-lijn Jopie de Groot & Alex Smits met een score van 61,88%. Beide paren proficiat.

 

Tot slot nog het dringende verzoek van de Technische Commissie (TC) om afmeldingen

door te geven via de bridgetelefoon van Steeds Verder en niet via een mailtje aan het privŽadres

van een van de TC-leden. Het nummer van de bridgetelefoon is 06 36032927.

 

Tot volgende week.

Ronald Barend

 

 

23 oktober 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

De kop van de tweede competitieronde is eraf. We hebben vanmiddag de eerste van zes zittingen

in de nieuwe samenstelling van beide lijnen gespeeld.

 

Het was een rustige middag door een groot aantal afzeggingen. In totaal hadden 24 leden zich 

afgemeld. In de A-lijn konden we desondanks nog met  14 paren spelen, maar in de B-lijn waren

het er slechts 10.

 

Eerste zijn geworden in de A-lijn Astrid van Adelberg & Piet Slootweg met een score van 63,89 %

en in de B-lijn, net terug van een lange vakantie, Ria & Theo den Elzen met een score van 61,98%.

Beide paren proficiat!

 

Tot de volgende week.

Ronald Barend

 

 

16 oktober 2018

 

Beste bridgevrienden,

 

Vanmiddag hebben we de zesde tevens laatste zitting van de eerste ronde gespeeld.

We hadden een gezellige en volle zaal met 9 tafels in de A-lijn, 8 tafels in de B-lijn en

een combitafel.

 

Ton heette eenieder welkom en dankte namens Yvonne van Beijersbergen allen die

haar een kaartje hebben gestuurd. Zij was blij met de vele kaarten die zij de afgelopen

periode mocht ontvangen. Dit heeft haar, zo zei hij, erg goed gedaan.

 

Dan de uitslag van deze middag. Zoals reeds gezegd, was het  vandaag de slotzitting

van de eerste ronde en dit  betekende niet alleen een fles wijn voor de winnaars van

deze ronde, maar ook promotie en degradatie.

 

Eerst de uitslag van de zitting zelf. In de A-lijn zijn als eersten ge‘indigd Nita van Vliet &

Ton van Blokland met een score van 67,98%. In de B-lijn waren dit Ineke Rotteveel &

Shadi Ajallouian met een score van 59,03%. Beide paren proficiat!

 

Dan de rondewinnaars. Dit zijn geworden in de A-lijn Nita van Vliet & Ton van Blokland

met een gemiddelde score van 58,03% en in de B-lijn Martin Verkaik & Fatiha el Abbar

met een gemiddelde score van 60,56%. Een score die slechts 0,1% hoger was dan die

van Ineke en Shadi die op de tweede plaats eindigden. Beide paren ontvingen een fles wijn

c.q. een doosje chocola. Eveneens proficiat!

 

Uiteindelijk de promotie en degradatie. Gepromoveerd naar de A-lijn zijn Martin Verkaik &

Fatiha el Abbar, Ineke Rotteveel & Shadi Ajallouian en Wil Holleboom & Dick van Balen.

Allen gelukgewenst!

Gedegradeerd zijn Els van Bilsen & Bernard van Bilsen, Ria de Groot & George Jonkhoff en

Jopie de Groot & Jeanine van der Voort.

 

Dit was het weer. Tot de volgende week.

 

Ronald Barend

 

 

9 oktober 2018

 

Beste bridge vrienden,

 

Het was weer gezellig, echter niet zo vol wegens afwezigheid van aantal mensen.

Gelukkig kon ik het sluitend krijgen door combiparen.

Helaas moet ik mij verontschuldigen dat er een aantal mensen geen vaste tafel kregen.

Gelukkig gaf dit geen echte problemen.

 

Komende week is het weer de zesde zitting van de eerste ronde, dus promotie

en degradatie. Zet hem op!

 

Ik wens onze zieke boeg veel sterkte en hoop iedereen spoedig weer te zien.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger.

 

 

2 oktober 2018

 

Beste bridge vrienden,

 

De vierde zitting is gespeeld.

Nog twee zittingen en dan is er weer promotie en degradatie, dus nog alle kans om

het een en ander recht te zetten.

Het was gezellig en het gaat steeds beter met het lawaai.

De invallers worden weer bedankt voor hun inzet.

 

Iedereen weer een goede week en tot dinsdag.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger

 

 

25 september 2018

 

Bridge vrienden,

 

Het was een drukke dag.

 

De ALV is vlot verlopen.

Ik wil jullie danken voor het vertrouwen in Ton, Bernard, Charles en mij zelf om de club te blijven besturen.

Tevens heet ik Ronald Barend welkom in ons bestuur.

Hij is een goede aanwinst voor de TC en heeft goede adviezen en inzichten.

Het besluit om de contributie weer terug te draaien naar Ű 60,00 is een prettig gegeven.

 

Ik wens onze zieke boeg een spoedig herstel om snel weer in ons midden te mogen zijn.

 

Tot de volgende week.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger

 

 

18 september 2018

 

Bridge vrienden,

 

Dinsdag middag was weer een gezellige bridge middag.

Met dank aan de invallers hadden we even lijnen en geen stilzit.

Ik zou iedereen willen vragen om toch rekening te houden met hen die een

gehoorapparaat dragen.

Zij hebben extra veel last van lawaai, de zaal is nu eenmaal erg gehorig.

 

Ik zie iedereen weer de komende dinsdag vol goede moed.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger

 

 

11 september 2018

 

Hallo bridgevrienden,

 

Onze competitie is weer begonnen.

We moeten allemaal nog wennen aan de gehorigheid van de zaal waardoor het

soms erg lawaaierig werd.

Laten we met ons allen proberen ons stemgeluid wat te dimmen.

Het was weer een volle bak ondanks dat er de nodige afzeggingen waren.

De invallers worden weer bedankt voor hun inzet.

Helaas was er een nieuw lid die zich verkeken had op de dag waardoor er een

stilzit in de A lijn was ontstaan. 

Volgende week nieuwe kansen.

 

Ik wens jullie een fijne week toe en tot volgende week.

 

Met vriendelijke groeten,

Toos Wenniger.

 

 

4 september 2018

 

Beste Bridgevrienden,

 

Het was een enerverende middag.

Nieuw seizoen, nieuwe leden en kastjes die het niet naar behoren deden.

Het was een volle bak ondanks enkele afwezigen.

Gelukkig waren er onze invallers die ons uit de nood hielpen, mijn dank daarvoor.

Charles had voor heerlijke hapjes gezorgd om het een beetje feestelijk te maken.

 

Volgende week weer de gewone competitie 2018-2019.

De indeling zal worden gemaakt volgens de eindstand van 2017-2018.

De nieuwe leden beginnen gewoon in de lagere lijn, maar misschien zullen er ook koppels

direct in de A lijn worden gezet omdat de B lijn anders te vol wordt.

Volgende week zal ik tevens nog formulieren meenemen i.v.m. de privacywet.

 

Een goede week toegewenst en tot dinsdag a.s.

 

Groeten

Toos Wenniger.

 

 

Mededeling van de webbeheerder:

 

Het schema voor  het klaarzetten van de tafels, stoelen en bridgespullen zal worden

opgenomen als ook het wedstrijdschema gereed is.

 

Voor de eerste weken is het klaarzet-schema:

 

 

datum

Truus Folst en Charles Heijdra

04/09/18

Marijke Gelauff en Ria Swinkels

11/09/18

JosŽ v. Leeuwen en Marie Louise Vreeburg

18/09/18

Jopie de Groot en Janine v.d. Voort

25/09/18